டர்காரியன்கள் நெருப்பையும் இரத்தத்தையும் கொண்டு வருகின்றன

டர்காரியன்கள் நெருப்பையும் இரத்தத்தையும் கொண்டு வருகின்றன
படம், கேரி மோயஸ் / HBO எளிமையாகச் சொல்கிறேன்: நிறைய டார்கேரியன்கள் இன்றிரவு எபிசோடில் உங்களை நினைத்து வருத்தப்படுங்கள் டிராகன் வீடு, ஆனால் ஒரு பரிதாப விருந்து எனத் தொடங்குவது தர்காரியன்கள் வெஸ்டெரோஸின் பொறுப்பில் இருப்பதற்கான ஒரு அற்புதமான நினைவூட்டலாக மாறும், அது அவர்களின் டிராகன்களால் மட்டுமல்ல. “அவரது பெயரின் இரண்டாவது” மூன்று வருடங்கள் எதிர்காலத்தில்... Read more